Наукові методи, методичні основи та підходи суспільно-географічного вивчення комплексу народних художніх промислів

Іван Вах
кандидат географічних наук,
Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ

НАУКОВІ МЕТОДИ, МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ПІДХОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Анотація. У статті розкрито наукові методичні основи та підходи вивчення комплексу народних художніх промислів. Методологічну основу дослідження складають основні ідеї й положення сучасної суспільно-географічної науки, теоретичні засади про взаємодію суспільства й природи, зокрема його територіальної організації народних художніх промислів.

Ключові слова: народні художні промисли, комплекс народних художніх промислів, методи, дослідження.

Иван Вах. Научные методы, методические основы и подходы общественно-географического изучения комплекса народных художественных промыслов.

Аннотация. В статье раскрыты научные методические основы и подходы изучения комплекса народных художественных промыслов. Методологическую основу исследования составляют основные идеи и положения современной общественно-географической науки, теоретические положения о взаимодействии общества и природы, в частности его территориальной организации народных художественных промыслов. Ключевые слова: народные художественные промыслы, комплекс народных художественных промыслов, методы, исследования.

Ivan Vakh. Scientific methods, methodical grounds and ways of study of the complex of folk artistic handicrafts in social and geographic aspect.

Annotation. The author reveals scientific and methodical grounds and ways to study the complex of folk artistic handicrafts in the article. The basic ideas and tenets of modern social and geographic science, theoretical principles of the society-nature interaction, and territorial center of folk artistic handicrafts in particular, make a methodological basis for the research.

Key words: folk artistic handicrafts, complex of folk artistic handicrafts, methods, research.

Наукові методи, методичні основи та підходи суспільно-географічного вивчення комплексу народних художніх промислів базуються на методиці географічних досліджень. Багатоаспектність і міждисциплінарність явищ, процесів і чинників зумовлюють, при дослідженні територіальної організації стану народних художніх промислів (надалі НХП), використання різноманітних методів та підходів, а саме: загальнонаукових (аналізу, синтезу, системного, історичного, статистичного) та конкретно-наукових (картографічного, графічного моделювання, районування, соціобюджетного спостереження, балансового тощо).

Емпіричні дослідження – це спостереження і дослідження конкретних явищ, експериментів, а також групування, класифікація та опис результатів дослідження та експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей. Емпіричне дос¬лідження комплексу народних художніх промислів (КНХП) Галицької Гуцульщини безпосередньо спрямоване на об’єкт дослідження і відбува¬ється на основі порівняльного методу – порівняння художніх процесів досліджуваного регіону у різних хронологічних вимірах та відносно інших, сусідніх етнографічних регіонів, спостереження, експери¬менту, аналізу та ін. Важливе місце посідають і практичні аспекти наукової організації емпіричного дослідження, а саме: опрацювання результатів спостереження, формування класифікацій тощо [1].

На теоретичному рівні дослідження використовуються методи: аксіоматич¬ний; ме¬тод підіймання від абстрактного до конкретного, під час якого виявлялися найсуттєвіші риси художнього явища народних художніх промислів і культури, ототожнюються поняття та зміст виробів; гіпотетико-дедуктивний; системно-структурний; струк¬турно-функціональний аналіз; еволюційний – дає можливість об’єктивно розглянути художні процеси культурно-історичних подій; аналіз та синтез – дали можливість виявити причини, наслідки та зв’язки різних явищ духовної культури, історичних перемін та технічного прогресу.

Методи дослідження у географії, запропоновані О. І. Шаблієм (2003), поділяються на три великі групи: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий, в тому числі власне суспільно-географічні (спеціальні) [6]. Загальнонаукові методи, так як і конкретно-наукові, поділяють на відповідні блоки: традиційні або сучасні (модерні) у першому випадку, міждисциплінарні та спеціальні у другому. Таку класифікацію системи методів дослідження бачимо у наукових роботах О. Г. Топчієва [5, 84-85].

Загальнонаукові та конкретно-наукові методи дослідження  є найбільш вживаними для дослідження виробництва КНХП. Із системи традиційних та сучасних методів дослідження використовуються методи спостереження, аналізу та синтезу, порівняльний, моделювання, економічної кібернетики. З-поміж групи конкретно-наукових методів це: картографічний, польових досліджень, галузевий, районування, прогнозування тощо.

Галузевий підхід дослідження дає нам можливість зробити класифікацію галузей НХП, розташування виробництва художніх виробів у пунктах, центрах споживання та реалізації, їх територіальну організацію.

Системно-структурний метод дає змогу виділити аналіз складних об’єктів, яким є КНХП, що нами розглядається. Цей підхід є необхідним для дослідження розміщення виробництв на території Галицької Гуцульщини, аналіз відносин і зв’язків, які об’єднують компоненти в єдине ціле, а також поєднують їх з іншими територіальними системами. Це досягається за умов комплексного, екологічного, історичного, проблемного та інших підходів.

Метод соціобюджетного спостереження – це науково організоване збирання або отримання масових відмінностей про явища і процеси суспільного життя [4]. Одним із основних завдань дослідження є отримання досить повних, об’єктивних даних про сучасний стан функціонування галузей НХП та кількості зайнятих осіб у виробництві художніх виробів на території Галицької Гуцульщини. Для забезпечення виконання завдання необхідно розробити анкету-запитальник. Таке спостереження дасть змогу провести аналіз сучасного стану галузей НХП краю та визначити кількість зайняти осіб у виробництві художніх виробів.

Статистичний метод дослідження полягає у вивченні кількісних показників у характеристиці низки об’єктів і явищ. Застосовуються такі статистичні методи: метод статистичної оцінки, метод статистичних випробувань тощо. Цей метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також давати їхню порівняльну характеристику. Цим методом досліджено соціально-економічні умови і ресурси Галицької Гуцульщини.

Для дослідження історичних процесів використовується історичний метод. Історичний метод – це дослідження процесу становлення і розвитку певного об’єкта, його періодів – конкретних різноманітних проявів. Історичний метод відноситься до логічного методу як процес розвитку якого-небудь явища до його результату. Їх єдність виражається в тому, що історичний метод включає в себе логічний метод і має історичну спрямованість, загальну тенденцію розвитку, що призводить до певного результату. За допомогою цього методу зроблений ретроспективний аналіз розвитку НХП Галицької Гуцульщини, а саме: історію дослідження географії НХП, історико-географічні особливості розвитку та поширення НХП, історичні навички населення у виробництві продукції художніх промислів.

Метод графічного моделювання дозволив вивчати розвиток географічних об’єктів, процесів і явищ за допомогою їхніх моделей. В основному використане графічне моделювання, математичне та машинне (за допомогою ПК). Цим методом здійснюється моделювання галузевого комплексу народних художніх промислів, територіально-виробничих та організаційних зв’язків, чинники розвитку та ефективності функціонування НХП.

Метод картографічного моделювання – це метод наукового пізнання, заснований на використанні карт як моделей досліджуваного об’єкта й проміжної ланки між об’єктом і дослідником. Картографічний метод має у своєму розпорядженні більше число прийомів аналізу карт, включає опис та графічні побудови за картами, картометричні визначення. Для дослідження залучаються окремі карти, атласи, серії карт, знімки, а також програмні продукти для ПК: MapInfo Professional 9.0, Visicom, Corel Draw 10.0. За допомогою цього методу можна створити серію картосхем сучасного стану розвитку комплексу народних художніх промислів.

У дослідженні можна використати і метод еколого-географічного районування, який спрямований на виявлення регіональних і локальних екологічних проблем, типологічний аналіз екологічної ситуації і прогнозування змін природного середовища під впливом суспільної діяльності [3]. Багатогранність форм взаємодії суспільства і природи, структурно-компонентна різноманітність суспільно-територіальних та природно-територіальних комплексів, в результаті взаємодії яких виникають екологічні проблеми.

Балансовий метод є одним із основних методів при дослідженні ринку НХП. За його допомогою можна визначити особливості формування попиту та пропозиції. Інформаційною базою для складання балансів надходження та використання основних видів продукції є дані звітів форм державних статистичних спостережень, дані об¬стежень умов життя майстрів-надомників та їх діяльності.

При дослідженні економіко-географічних проблем розвитку і функціонуванні КНХП використовується математико-статистичний метод дослідження, запропонований Липчуком В. В. (2001) [2, 106-109].

Використовується також порівняльно-географічний, математично-аналітичний, літературний метод та узагальнення.

Використання системного підходу в дослідженні полягає в структурно-типологічному аналізі народних художніх промислів.

З огляду на необхідність збереження автентичності та унікальності, їх охорони, відродження і подальшого розвитку народних художніх промислів, комплексний підбір методів наукової роботи дозволить трактувати народну культуру як діалектичну категорію.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вах І. С. Територіальні особливості розвитку й поширення народних художніх промислів Галицької Гуцульщини: дис. на здобуття наукового ступеня  канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / І. С. Вах. – Чернівці, 2010. – 165 с.
  2. Липчук В. В. Перспективи розвитку особистих господарств населення / В. В. Липчук // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 106-109.
  3. Руденко Л. Г. и др. Картографические исследования природо-пользования (теория и практика работ) / Л. Г. Руденко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко и др. – К.: Наукова думка, 1991. – 212 с.
  4. Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія / П. О. Сухий. – Чернівці: Рута, 2008. – 397 с.
  5. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник /Олександр Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
  6. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії: підручник /Олег Шаблій. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *